Klauzula dla pacjentów Centrum Medycznego Clinic Derm w Bydgoszczy ul. Kołobrzeska 15, dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

Informuję:  Administratorem danych osobowych jest: Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka w Bydgoszczy ul. Kołobrzeska 15, 85-704

Przetwarzane dane osobowe: Imiona i nazwiska pacjentów ,imiona rodziców (w przypadku osób nieletnich),pesel, dane adresowe, dane kontaktowe(telefon, e-mail),wizerunek (na terenie obiektu znajduje się monitoring),informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym, historia choroby(w tym m.in. przebieg leczenia, nałogi) imiona, nazwiska, pesel oraz dane adresowe i kontaktowe osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej;

Cel przetwarzania danych osobowych: Ochrona stanu zdrowia pacjentów przez realizowanie opieki i profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia(co wiąże się z koniecznością ustalenia tożsamości pacjenta będącego podmiotem tych świadczeń)oraz zapewnienia bezpieczeństwa w placówce;

Odbiorcy danych osobowych: Pacjent, osoby upoważnione przez pacjenta, administrator danych oraz osoby zatrudnione u administratora lub związane umowami o świadczenie usług medycznych oraz umowami przetwarzania ,podmioty odpowiedzialne za organizowanie , finansowanie, nadzór i sprawozdawczość(np. Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna , Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, pomoc społeczna, ZUS, KRUS) organy publiczne; dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

Okresy przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych:            

  dokumentacja medyczna-20 lat( w przypadku szczególnych 30 lat)                                

 faktury wystawione za usługi medyczne -5 lat

Prawa pacjenta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania(z zastrzeżeniem jednak ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa) prawo do przenoszenia danych do innej placówki, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec jego osoby z wykorzystaniem np. mechanizmu profilowania o którym mowa w art.22ust1 i 4 RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych osobowych przez pacjenta w celu ochrony zdrowia: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym(art.9ust.2lit.H RODO)konsekwencją nie podania tych danych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego(z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia);                 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych( inne niż RODO) Ustawa z dnia 24.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych(Dz.U.2004.210.2135t.j.) Ustawa z dnia 6.11.208 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz.U.2017.1318t.j.),Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie rodzajów ,zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.