klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

Polityka Prywatności

Klauzula dla pacjentów Centrum Medycznego Clinic Derm w Bydgoszczy ul. Łabiszyńska 2, dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

Informuję:  Administratorem danych osobowych jest:

Centrum Medycznego Clinic Derm Aleksandra Rudzka w Bydgoszczy ul. Łabiszyńska 2,

Przetwarzane dane osobowe: Imiona i nazwiska pacjentów ,imiona rodziców (w przypadku osób nieletnich),pesel, dane adresowe, dane kontaktowe(telefon, e-mail),wizerunek (na terenie obiektu znajduje się monitoring),informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym, historia choroby(w tym m.in. przebieg leczenia, nałogi) imiona, nazwiska, pesel oraz dane adresowe i kontaktowe osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej;

Cel przetwarzania danych osobowych: Ochrona stanu zdrowia pacjentów przez realizowanie opieki i profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia(co wiąże się z koniecznością ustalenia tożsamości pacjenta będącego podmiotem tych świadczeń)oraz zapewnienia bezpieczeństwa w placówce;

Odbiorcy danych osobowych: Pacjent, osoby upoważnione przez pacjenta, administrator danych oraz osoby zatrudnione u administratora lub związane umowami o świadczenie usług medycznych oraz umowami przetwarzania ,podmioty odpowiedzialne za organizowanie , finansowanie, nadzór i sprawozdawczość(np. Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna , Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, pomoc społeczna, ZUS, KRUS) organy publiczne; dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

Okresy przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych:            

  dokumentacja medyczna-20 lat( w przypadku szczególnych 30 lat)                                

 faktury wystawione za usługi medyczne -5 lat

Prawa pacjenta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania(z zastrzeżeniem jednak ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa) prawo do przenoszenia danych do innej placówki, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec jego osoby z wykorzystaniem np. mechanizmu profilowania o którym mowa w art.22ust1 i 4 RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych osobowych przez pacjenta w celu ochrony zdrowia: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym(art.9ust.2lit.H RODO)konsekwencją nie podania tych danych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego(z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia);                 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych( inne niż RODO) Ustawa z dnia 24.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych(Dz.U.2004.210.2135t.j.) Ustawa z dnia 6.11.208 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz.U.2017.1318t.j.),Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie rodzajów ,zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Szanowni Pacjenci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Clinic Derm z siedzibą przy ul KOŁOBRZESKIEJ 15 w Bydgoszczy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:klinika@clinicderm.pl lub wysyłając korespondencję na adres Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka ul Kołobrzeska 15 ,85-704 Bydgoszcz.

Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do  świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

- tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym Clinic Derm z siedzibą przy ul Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

- osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Centrum Medycznego Clinic Derm jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Centrum Medycznego Clinic Derm , w celu odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Centrum Medycznym Clinic Derm. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@clinicderm.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Centrum Medyczne Clinic Derm.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.