klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

Dr n. med. Martyna Rekowska

Dr n. med. Martyna Rekowska

Dr n. med. Martyna Rekowska

Rejestracja

Przed wizytą należy dokonać telefonicznej lub mailowej rejestracji.

Poniedziałek09:00 -18:00

Wtorek09:00 -18:00

Środa09:00 -18:00

Czwartek09:00 -18:00

Piątek09:00 -18:00

SobotaZmknięte

NiedzielaZmknięte

Dr n. med. Martyna Rekowska

Dyplomowany dietetyk, dietetyk dziecięcy, doktor nauk medycznych.

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 2012 r. pracuje w Zespole Żywieniowym oraz Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, gdzie oprócz opieki nad pacjentami angażuje się również w pracę badawczą. W 2016 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim CM UMK i obroniła rozprawę doktorską „IgE-niezależna nadwrażliwość na pokarm u niemowląt karmionych wyłącznie piersią”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku dietetyka i studiów podyplomowych z dietetyki klinicznej.
Współautorka doniesień prezentowanych na międzynarodowych i krajowych zjazdach naukowych oraz publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych.
Stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu alergologii, gastroenterologii oraz żywienia klinicznego, biorąc czynny udział w licznych konferencjach naukowych, warsztatach oraz szkoleniach.
Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, European Academy of Allergy and Clinical Immunology oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
Udziela porad z zakresu racjonalnego żywienia dzieci, planuje indywidualne żywienie w terapii oraz profilaktyce chorób dietozależnych.
Jej główny obszar zainteresowań medycznych stanowią gastroenterologia i alergologia dziecięca, ze szczególnym uwzględnieniem alergii na pokarmy. Specjalizuje się w prowadzeniu diet eliminacyjnych w nietolerancjach i alergiach pokarmowych. Zapewnia profesjonalną opiekę dietetyczną dzieciom z niedoborem masy ciała i/lub trudnościami w karmieniu. Oferuje także pomoc, m.in. pacjentom z nieswoistym zapaleniem jelit, celiakią, żywionym dojelitowo.

Prowadzi konsultacje dietetyczne w zakresie:
 • rozszerzania diety u niemowląt,
 • racjonalnego żywienia dzieci,
 • diet eliminacyjnych w alergii na pokarmy u dzieci i matek karmiących piersią,
 • diet eliminacyjnych w nietolerancjach pokarmowych,
 • niedoboru masy ciała i niedożywienia,
 • trudności w karmieniu,
 • nieswoistych zapaleń jelit,
 • celiakii,
 • innych chorób dietozależnych,

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medium im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zainteresowania zawodowe

 • alergie i nietolerancje pokarmowe
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych

ul. Kołobrzeska 15, 85-704 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

570 999 500

klinika@cliniderm.pl

Szanowni Pacjenci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Clinic Derm z siedzibą przy ul KOŁOBRZESKIEJ 15 w Bydgoszczy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:klinika@clinicderm.pl lub wysyłając korespondencję na adres Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka ul Kołobrzeska 15 ,85-704 Bydgoszcz.

Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do  świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

- tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym Clinic Derm z siedzibą przy ul Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

- osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Centrum Medycznego Clinic Derm jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Centrum Medycznego Clinic Derm , w celu odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Centrum Medycznym Clinic Derm. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@clinicderm.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Centrum Medyczne Clinic Derm.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.